Nhân sự khoa ngoại ngữ

Ngày Cập nhật :

Lãnh đạo khoa


Đỗ Thị Ninh Thuận Trình độ: Thạc sĩ Chức vụ: Phụ trách khoa

Giảng viên

Trịnh Thị Quỳnh Châu Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giảng viên
Nguyễn Hoàng Uyên Phương Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giảng viên

Nguyễn Thị Thùy Trâm Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giáo vụ
Nguyễn Thị Hồng Trình độ: Thạc sĩ Chức vụ: Giảng viên
Phạm Thị Mai Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giảng viên
Nguyễn Thị Thanh Nhung Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giảng viên

Dư Thị Trang Anh Trình độ: Thạc sĩ Chức vụ: Giảng viên
Trần Hoài Hưng Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giảng viên
Từ khóa

Các tin mới hơn