Chuyên ngành nhà hàng http://new.dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang.html vi Copyright 2023 GIỚI THIỆU SÁCH THAM KHẢO NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ & CẮT TỈA http://new.dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5656-gioi-thieu-sach-tham-khao-nghe-thuat-trang-tri-cat-tia.html http://new.dvtc.edu.vn/ 27-09-2019 10:35 GIỚI THIỆU SÁCH THAM KHẢO CẮT TỈA RAU CỦ QUẢ http://new.dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5635-gioi-thieu-sach-tham-khao-cat-tia-rau-cu-qua.html http://new.dvtc.edu.vn/ 30-08-2019 08:50 GIỚI THIỆU SÁCH THAM KHẢO - CÁC MÓN ĂN KHẨU VỊ PHƯƠNG TÂY http://new.dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5567-gioi-thieu-sach-tham-khao-cac-mon-an-khau-vi-phuong-tay.html http://new.dvtc.edu.vn/ 03-06-2019 10:40 GIỚI THIỆU SÁCH TƯ VẤN CÁC MÓN ĂN http://new.dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5537-gioi-thieu-sach-tu-van-cac-mon-an.html http://new.dvtc.edu.vn/ 02-05-2019 13:45 BÀI GIỚI THIỆU SÁCH QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG http://new.dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5536-bai-gioi-thieu-sach-quan-tri-nha-hang-.html http://new.dvtc.edu.vn/ 02-05-2019 13:25 GIỚI THIỆU BÀI GIẢNG XÂY DỰNG THỰC ĐƠN http://new.dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5535-gioi-thieu-bai-giang-xay-dung-thuc-don.html http://new.dvtc.edu.vn/ 02-05-2019 13:13 GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH CHẾ BIẾN MÓN ĂN Á http://new.dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5420-giao-trinh-thuc-hanh-che-bien-mon-an-a-.html http://new.dvtc.edu.vn/ 30-11-2018 07:00 CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠI PHÒNG http://new.dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5419-cung-cap-dich-vu-tai-phong.html http://new.dvtc.edu.vn/ 30-11-2018 06:57 TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NHÀ HÀNG (ENGLISH FOR RESTAURANT) http://new.dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5379-tieng-anh-chuyen-nganh-nha-hang-english-for-restaurant.html http://new.dvtc.edu.vn/ 31-10-2018 16:26 GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN http://new.dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5378-giao-trinh-ly-thuyet-ky-thuat-che-bien-mon-an-.html http://new.dvtc.edu.vn/ 31-10-2018 16:25 Sách ĐIỀU HÀNH QUÁN BAR http://new.dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5345-sach-dieu-hanh-quan-bar.html http://new.dvtc.edu.vn/ 28-09-2018 16:11 GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH VĂN HÓA ẨM THỰC http://new.dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5344-gioi-thieu-giao-trinh-van-hoa-am-thuc.html http://new.dvtc.edu.vn/ 28-09-2018 16:09 GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH SINH LÝ DINH DƯỠNG http://new.dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5320-gioi-thieu-giao-trinh-sinh-ly-dinh-duong.html http://new.dvtc.edu.vn/ 24-08-2018 22:02 GIỚI THIỆU SÁCH “BÍ QUYẾT PHA CHẾ SINH TỐ VÀ NƯỚC ÉP TRÁI CÂY” http://new.dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5319-gioi-thieu-sach-bi-quyet-pha-che-sinh-to-va-nuoc-ep-trai-cay.html http://new.dvtc.edu.vn/ 24-08-2018 22:00 TIÊU CHUẨN VTOS KỸ THUẬT LÀM BÁNH ÂU http://new.dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5315-tieu-chuan-vtos-ky-thuat-lam-banh-au.html http://new.dvtc.edu.vn/ 30-07-2018 15:38 Giáo trình Quản trị Kinh doanh Nhà hàng http://new.dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5314-giao-trinh-quan-tri-kinh-doanh-nha-hang.html http://new.dvtc.edu.vn/ 30-07-2018 15:37 GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ BAR VÀ THỨC UỐNG http://new.dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5300-giaotrinhquanlybarvathucuong.html http://new.dvtc.edu.vn/ 29-06-2018 08:04 GIỚI THIỆU SÁCH KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN ÂU http://new.dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5299-gioithieusachkythuatchebienmonan.html http://new.dvtc.edu.vn/ 02-07-2018 08:01 PHA CHẾ VÀ PHỤC VỤ COCKTAIL http://new.dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5283-phachevaphucvucocktail.html http://new.dvtc.edu.vn/ 28-05-2018 13:44 BÀI GIẢNG THỰC HÀNH CHẾ BIẾN MÓN ĂN http://new.dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5282-baigiangthuchanhchebienmonan.html http://new.dvtc.edu.vn/ 28-05-2018 13:42