Khoa Dịch vụ - Nhà hàng

Khoa Dịch vụ Nhà hàng được thành lập theo quyết định số 100/QĐ-TCĐNDLĐN ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng du lịch Đà Nẵng. Khoa Dịch vụ Nhà hàng có chức năng cụ thể như sau:
1.Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường;
2. Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung; cải tiến phương pháp dạy nghề nâng cao chất lượng đào tạo; Xem tiếp