Phòng Công tác HSSV

Phòng Công tác HSSV được thành lập theo quyết định số 13/QĐ-TCĐDLĐN ngày 13 tháng 2 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng có một số chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:
- Giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý học sinh, theo dõi giúp đỡ học sinh, sinh viên tự học, tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động dịch vụ và các hoạt động khác ngoài giờ học;
- Đề xuất thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên kiến nghị việc khen thưởng và kỷ luật học sinh, sinh viên;
Xem tiếp