Giới thiệu Phòng công tác HSSV

Phòng Công tác HSSV được thành lập theo quyết định số 13/QĐ-TCĐDLĐN ngày 13 tháng 2 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng có một số chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý học sinh, theo dõi giúp đỡ học sinh, sinh viên tự học, tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động dịch vụ và các hoạt động khác ngoài giờ học;

- Đề xuất thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên kiến nghị việc khen thưởng và kỷ luật học sinh, sinh viên;

- Quản lý khu nội trú; tổ chức bố trí chỗ ở nội trú cho học sinh, sinh viên theo kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt; thực hiện tốt việc đăng ký tạm trú, tạm vắng của học sinh, sinh viên; tổ chức kiểm tra việc chấp hành nội quy khu nội trú của học sinh, sinh viên; tiến hành thu tiền điện, tiền nước của học sinh, sinh viên; đôn đốc việc nộp tiền phòng ở cho Phòng Tài chính - Kế toán;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về chủ trương, biện pháp kế hoạch tổ chức các hoạt động nhằm quản lý và giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên của Trường;

- Tổ chức triển khai công tác quản lý học sinh, sinh viên theo qui chế công tác học sinh, sinh viên do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; chủ trì việc đánh giá xếp loại học sinh, sinh viên theo qui định;

- Tổ chức triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên

- Chủ trì thực hiện các chế độ chính sách của học sinh, sinh viên theo qui định của pháp luật;

- Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động trong học sinh, sinh viên;

- Quản lý thuốc và hồ sơ y tế toàn trường. Phụ trách công tác vệ sinh phòng dịch, khám và sơ cứu; giới thiệu viên chức và học sinh – sinh viên đi bệnh viện tuyến trên. Thực hiện công tác bảo hiểm y tế cho học sinh – sinh viên toàn Trường;

- Thực hiện công tác quản lý khu nội trú theo qui định của Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội;

- Quản lý tổt các nguồn nhân lực của phòng lao động, tài sản, tài liệu, tài chính (nếu có);

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Từ khóa