Nhân sự Phòng công tác Học sinh - Sinh viên

Huỳnh Đăng Hy

Trình độ: Thạc sỹ

Chức vụ: Trưởng phòngVõ Lệ Uyên

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên


Hoàng Toàn Thắng

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Trần Vương Vang

Trình độ: Cao đẳng

Chức vụ: Cán sự


Từ khóa