Phòng Đào Tạo

Phòng Đào tạo được thành lập theo quyết định số 06/QĐ-TCĐNDLĐN ngày 22 tháng 3 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng có một số chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:
a) Tham mưu, trình Hiệu trưởng phê duyệt quy mô đào tạo, cơ cấu ngành nghề, mở các ngành hoặc chuyên ngành mới, nghiên cứu đề xuất các biện pháp cải tiến và hoàn thiện nội dung, chương trình, quy trình, giáo trình, phương pháp đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo nghề;
b) Xây dựng kế hoạch giảng dạy chung của toàn trường cho từng khóa học, năm học, học kỳ; lập thời khoa biểu, bố trí và điều hành lịch trình giảng dạy học tập theo kế hoạch;
c) Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch giảng dạy, chương trình đào tạo và quy chế giảng dạy học tập ở các khoa; chủ động đề xuất việc bổ sung hoặc điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết để Hiệu trưởng xem xét quyết định. Xem tiếp