Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng Tổ chức Hành chính thành lập theo Quyết định số 62/QĐ-TCĐNDLĐN ngày 09 tháng 8 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng. Phòng Tổ chức Hành chính có nhiệm vụ cụ thể như sau
1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về mô hình tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động của trường;
2. Xây dựng kế hoạch về nhân sự dài hạn và hàng năm;
3. Chủ trì phối hợp với phòng, khoa, bộ môn, trung tâm để xây dựng bản mô tả công việc và tiêu chuẩn chức danh trình Hiệu trưởng phê duyệt;
... Xem tiếp