Giới thiệu Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Tổ chức Hành chính được thành lập theo Quyết định số 62/QĐ-TCĐNDLĐN ngày 09 tháng 8 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng. Phòng Tổ chức Hành chính có chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau :

1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về mô hình tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động của trường;

2. Xây dựng kế hoạch về nhân sự dài hạn và hàng năm;

3. Chủ trì phối hợp với phòng, khoa, bộ môn, trung tâm để xây dựng bản mô tả công việc và tiêu chuẩn chức danh trình Hiệu trưởng phê duyệt;

4. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tuyển dụng hàng năm theo kế hoạch được duyệt;

5. Soạn thảo hợp đồng và các văn bản liên quan đến quản lý, sử dụng lao động, tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc sắp xếp, bố trí, điều chuyển, đề bạt cán bộ, giáo viên và người lao động;

6. Nghiên cứu nhu cầu đào tạo, xây dựng các chương trình bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, giáo viên, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và tổ chức các hoạt động đào tạo theo kế hoạch;

7. Quản lý hồ sơ cán bộ theo quy định hiện hành;

8. Thực hiện các thủ tục phong tặng các danh hiệu cao quý của Nhà giáo, các chức danh giảng viên; giảng viên chính, chuyên viên, chuyên viên chính;

9. Triển khai, tổ chức thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, giáo viên và người lao động;

10. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ tốt tài sản, cơ sở vật chất của trường;

11. Hướng dẫn, tổng hợp công tác đánh giá của cán bộ, giáo viên và người lao động hàng tháng, năm; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng kỷ luật;

12. Xây dựng kế hoạch phát triển ngắn hạn, dài hạn về cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu phát triển của trường. Phụ trách công việc xây dựng cơ bản và sửa chữa, tu bổ cơ sở vật chất. Quản lý thiết bị, quản lý điện nước khu vực học tập, phòng chống cháy nổ khu vực học tập và làm việc của trường, tham mưu việc mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học và sinh hoạt chính trị tư tưởng, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao;

13. Quản lý toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất của nhà trường: Chuẩn bị cơ sở vật chất (phòng ốc, loa đài, ánh sáng, băng cờ, khẩu hiệu …) cho cuộc họp, lễ tiết. Quản lý và sắp xếp phòng học theo thời khóa biểu và kế hoạch dạy học của trường. Chuẩn bị các điều kiện và cơ sở vật chất cho các hoạt động chung của các khoa, phòng và nhà trường;

14. Quản lý môi trường và vệ sinh toàn bộ khu học tập và làm việc của trường, đảm bảo cho nhà trường xanh – sạch – đẹp.

15. Quản lý các công văn giấy tờ gửi đến và đi các nơi trong và ngoài nhà Trường, thực hiện công tác lưu trữ, bảo mật theo quy định. Cấp các loại giấy tờ theo phân hiệu của Hiệu trưởng, quản lý con dấu của nhà trường;

16. Điều hòa, phối hợp công tác giữa các đơn vị, làm lịch sinh hoạt công tác, làm thư ký ghi biên bản cho các cuộc họp do ban Giám hiệu chủ trì;

17. Quản lý và khai thác các hoạt động dịch vụ của Trường;

18. Công khai các thủ tục hành chính như: Thủ tục sửa chữa thiết bị, thủ tục mua sắm thiết bị; quy định sử dụng, bảo quản thiết bị; quy định đăng ký giảng đường, phòng học;

19. Thu thập, bổ sung, xử lý tài liệu. Tổ chức sắp xếp, lưu trữ, bảo quản tư liệu thư viện;

20. Xây dựng hệ thống tra cứu tìm tin theo phương pháp truyền thống và hiện đại, tổ chức cho người đọc trong Trường khai thác, sử dụng thuận lợi hiệu quả khi tìm tài liệu ở Thư viện;

21. Quản lý tốt các nguồn nhân lực của Phòng, tài sản, tư liệu, tài chính (nếu có);

22. Thực hiện các báo cáo, thống kê theo quy định;

23. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Hiệu trưởng;

Từ khóa