Ban hành quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Ngày Cập nhật :

Ban hành quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Xem chi tiết tại đây!

Từ khóa