Cao đẳng Quản trị lữ hành

Cao đẳng Quản trị lữ hành

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

Yêu cầu: Tốt nghiệp Phổ thông trung học hoặc tương đương

Học phí: Theo quy định của Nhà nước

I) Phân tích nghề

Tên nghề: Quản trị Lữ hành

Mã nghề: 6810104

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp phổ thông trung học và tương đương;

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 32

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng

II) Mục tiêu khóa học

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

- Kiến thức:

+ Mô tả được vị trí, vai trò của công việc lữ hành trong ngành du lịch, đặc trưng của công việc lữ hành;

+ Trình bày được cơ cấu tổ chức, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, mối quan hệ giữa các bộ phận của công ty lữ hành; liệt kê được các nhiệm vụ chủ yếu và công việc hàng ngày của nhân viên, cán bộ điều hành, giám đốc các bộ phận của công ty lữ hành;

+ Trình bày được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong hoạt động lữ hành để nhận diện được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa;

+ Mô tả và đánh giá được các loại sản phẩm/dịch vụ chủ yếu của các công ty lữ hành;

+ Xác định được các hoạt động du lịch, các cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch, lao động và các điều kiện phát triển trong ngành du lịch, tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn, di sản thiên nhiên - văn hóa thế giới và Việt Nam, tiến trình phát triển của lịch sử Việt Nam, đặc điểm văn hóa Việt Nam, các tuyến điểm du lịch cơ bản;

+ Vận dụng có hiệu quả kỹ năng giao tiếp, tâm lý khách du lịch, marketing du lịch, nghiệp vụ thanh toán trong kinh doanh lữ hành và tổ chức sự kiện trong du lịch;

+ Xác định được các quy trình nghiệp vụ lữ hành như: thiết kế chương trình du lịch, tổ chức xúc tiến, quảng cáo và bán sản phẩm, điều hành và tổ chức thực hiện chương trình du lịch, thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các đối tác, chăm sóc khách hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành thực hiện chương trình du lịch, đánh giá kết quả kinh doanh và tổng kết công việc;

+ Mô tả được nguyên tắc bố trí mặt bằng và các yêu cầu về trang thiết bị của công ty lữ hành;

+ Trình bày được nguyên lý chung về quản trị và các nguyên lý, nội dung, quá trình nghiên cứu và khai thác thị trường, tổ chức bộ máy doanh nghiệp, quản lý tài chính, quản lý chất lượng sản phẩm và điều hành, giám sát kinh doanh lữ hành;

+ Trình bày được tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của công ty lữ hành, cách thức, phương pháp đánh giá chất lượng, dịch vụ;

+ Xác định được quy trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra kết quả công việc tại các bộ phận;

+ Mô tả và giải thích được quy trình, phương pháp tính giá vốn của các sản phẩm, dịch vụ lữ hành;

+ Giải thích được vai trò, tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong quản trị lữ hành;

+ Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ cơ bản về quản lý nhà nước về du lịch, bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững, văn hóa ẩm thực, xây dựng thực đơn, nguyên lý kế toán, nghiệp vụ văn phòng và nghiệp vụ lưu trú;

- Kỹ năng:

+ Phân tích và đánh giá được xu hướng phát triển thị trường du lịch, thiết kế và xây dựng chương trình du lịch, tổ chức quảng cáo, xúc tiến và bán sản phẩm, quản lý và điều hành thực hiện chương trình, chăm sóc khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành thực hiện chương trình du lịch, thiết lập và duy trì các mối quan hệ với đối tác, báo cáo đánh giá kết quả công việc...nhằm đáp ứng nhu cầu khách du lịch trong nước và quốc tế;

+ Lập kế hoạch, điều hành và giám sát thực hiện, tổng kết đánh giá và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả trong kinh doanh lữ hành;

+ Giao tiếp hiệu quả với khách hàng bằng tiếng Việt và tiếng Anh, phù hợp với yêu cầu chuyên ngành lữ hành;

+ Ứng dụng được khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong công việc, có khả năng soạn thảo và hoàn thiện các loại hợp đồng du lịch, thanh quyết toán hợp đồng du lịch và hoàn thành các thủ tục có liên quan đến họat động lữ hành;

+ Rèn luyện cho sinh viên lòng yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ của nghề quản trị lữ hành;

+ Khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả;

+ Khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

2. Chính trị, đạo đức, thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức:

+ Hiểu biết cơ bản về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật;.

+ Có đạo đức tốt, yêu nghề và lương tâm nghề nghiệp; sống lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc;

+ Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng tốt yêu cầu công việc.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng cơ bản về thể dục thể thao, biết cách áp dụng vào việc tăng cường và bảo vệ sức khoẻ;

+ Giáo dục cho sinh viên lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và những hiểu biết cần thiết về quốc phòng toàn dân để xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

+ Trang bị cho sinh viên một số kiến thức về kỹ năng quân sự cần thiết làm cơ sở để sinh viên thực hiện nhiệm vụ quân sự trong nhà trường và sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc.

III) Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có được các kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để có thể đảm nhiệm một trong các vị trí công việc sau:

+ Nhân viên đại lý lữ hành;

+ Nhân viên bán chương trình du lịch;

+ Nhân viên trợ lý điều hành tour;

Tùy theo khả năng cá nhân, kinh nghiệm thực tiễn, môi trường công tác và cấp độ, loại hình khách sạn, sinh viên tốt nghiệp có thể đảm đương các vị trí công tác cao hơn như:

+ Nhân viên điều hành tour

+ Giám sát viên;

+ Trưởng/phó giám đốc bộ phận nghiệp vụ